Nad turskim i bosanskim frazikonom : Semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolingvistički aspekt. (Drugo, dopunjeno izdanje)

Authors

Amina Šiljak-Jesenković

Synopsis

Nad turskim i bosanskim frazikonom - semantički, sintaktički, lingvostilistički i  sociolingvistički aspekt / Regarding the Turkish and Bosnian Phrasicions - semantic,  syntactic, linguostylistic and sociolinguistic aspect /. – Drugo, dopunjeno izdanje. – Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2020, 299.

Downloads

Forthcoming

13 March 2023